Onderwijs


Cursus Intern Cultuur Coördinator (ICC’er)

Deze cursus start op 17 september 2019  

Aanmelden via je cultuurcoach of via Cintha de Vreede, cmk@nationaalglasmuseum.nl

 

 

Doelgroep

Leerkrachten PO

Waar gaat het over?
Kinderen zijn heel persoonlijk te stimuleren door de inzet van cultuureducatie bij de vormgeving van het onderwijs. Ieder kind heeft immers talenten. Met cultuureducatie kun je kinderen via deze talenten in hun kracht zetten.  Met een Intern Cultuur Coördinator heeft u een deskundige in huis die het cultuurbeleid vormgeeft, mogelijkheden van cultuurinstellingen kent en cultuurplannen ontwikkelt. De ICC’er in opleiding leert precies dàt, wat een school nodig heeft om cultuureducatie vorm te geven in haar beleid.  Daarom is de ICC-cursus de ideale eerste stap om Cultuureducatie schoolbreed te borgen in het beleidsplan, zoals vanaf 2015 vereist wordt door de inspectie.

Wat u nog meer moet weten

De cursus biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van uw school. Er zijn zeven bijeenkomsten waarin aan onderstaande punten wordt gewerkt:

 • Wat is kracht en betekenis van cultuureducatie? Recente ontwikkelingen m.b.t. cultuurbeleid komen in beeld.
 • Van visie naar leerlijnen. Wat leren kinderen bij cultuureducatie? Hoe versterk ik onze visie?
 • Hoe kan cultuureducatie geïntegreerd worden bij bestaande leerstofgebieden en leerlijnen?
 • Kennismaken met het analyse instrument ‘Cultuur in de Spiegel’. Dit theoretisch kader biedt een referentiekader om cultuuronderwijs vanuit een nieuwe bril te onderzoeken en te ontwerpen
 • Creativiteitsontwikkeling, een van 21ste skills voor kinderen als vormgevers van de toekomst
 • Hoe schrijf ik een beleidsplan en creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?
 • Hoe breng ik de culturele omgeving en markt in kaart? Welke kansen liggen er voor samen- werking en mooie educatieprojecten?
 • Wat zijn mijn taken, hoe kan ik deze realiseren en opnemen in het taakbeleid?
 • Kennis over financiële geldstromen, subsidies en fondswerving
 • Uitwisselen van expertise, ‘good practice’ ervaringen en bouwen aan een ICC netwerk

Tijdens de cursus komt ook het aanbod van lokale culturele instellingen aan de orde.

Certificaat:

Na afloop van de cursus ontvangt u een door het ministerie van OCW erkend certificaat Interne Cultuur Coördinator. De cursus is te gebruiken als professionaliseringsactiviteit voor het Lerarenregister.

Omvang: De cursus bestaat uit zeven lessen en vindt plaats op dinsdag van 16.00 uur tot 19.30 uur; een eenvoudige maaltijd is inbegrepen.

Data cursus: 17-9-2019, 29-10-2019, 19-11-2019, 7-1-2020, 4-2-2020, 7-4-2020 en 12-5-2020

Locaties: in overleg met de deelnemers

Groepsgrootte: 7-15


Workshop Kennismaking met Procesgerichte Didactiek

Creativiteit ontwikkelen bij kinderen betekent met leerlingen een proces ingaan, waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. Kinderen geven uitdrukking aan hun ervaringen met bepaalde kunsttechnieken; ze gebruiken andere ‘talen’ om zich uit te drukken. Juist het bewandelen van het proces draagt bij aan de creatieve ontwikkeling, aan de ontwikkeling van persoonsvorming.

Hoe geef je als leerkracht/ vakdocent daadwerkelijk kwaliteit aan het cultuuronderwijs op school? Het denkkader procesgerichte didactiek biedt een handvat om de lessen concreet vorm te geven, waarbij ze integraal onderdeel van het onderwijs kunnen zijn. De leerkracht/ vakdocent begeleidt het proces door heldere en aansprekende instructie en effectieve feedback om kinderen te motiveren om door te gaan. En heeft de rol van procesbegeleider van een creatief proces.

Deze workshop is als teambijeenkomst voor een school te boeken. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de school.

Regelmatig organiseren we deze workshop ook in de regio, voor zowel leerkrachten als vakdocenten.

 


Kijken naar kunst met kinderen via VTS 

Gratis cursus voor onderwijzend  personeel en museumdocenten 

In één uur tijd krijg je handvatten om op een gemakkelijke manier het gesprek aan te gaan met kinderen over kunst.

’10 keer per jaar met kinderen via VTS kijken naar kunst verbetert hun waarnemingsvermogen, geletterdheid en kritisch denken.’
Verolique Jacobse, trainer VTS van Kunstgebouw

Elke (museum)docent kan leren om een VTS gesprek te begeleiden. Kennis van kunst is geen voorwaarde. De VTS vragen, die je na de cursus op handige kaartjes meekrijgt, bieden houvast. Daarmee is het een toegankelijke methode. 

Wat is VTS?
VTS is een ruim beproefde en onderzochte methode uit de V.S., waarbij met eenvoudige vragen kinderen of volwassenen met elkaar kijken naar een kunstwerk. De gespreksleider (dat kan heel goed een leerkracht of museumdocent zijn) stimuleert de deelnemers om goed te kijken, hun observaties nauwkeurig te formuleren en argumenten aan te dragen voor wat ze waarnemen. Er is geen goed of fout. Het nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. Het gesprek duurt zolang de groep blijft kijken naar en praten over het kunstwerk.

Omdat we het belangrijk vinden, dat zoveel mogelijk (museum)docenten kennis maken met deze methode, bieden we in januari, februari en maart gratis VTS-cursussen aan in de regio. Er zijn drie cursussen, specifiek voor onderwijzend personeel en er is één cursus voor museumdocenten. Aangezien er per cursus maximaal 20 deelnemers kunnen worden toegelaten, is tijdige aanmelding van belang!  De cursus is erkend door het Lerarenregister en levert 1 registeruur op.

registervdleraar
Deze workshop is als teambijeenkomst voor een school te boeken. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de school.Regelmatig organiseren we deze workshop ook in de regio, voor zowel leerkrachten als vakdocenten.

 

Creativiteit ontwikkelen met de Doe-het-zelf Toolbox

 

Doelgroep

Leerkrachten PO

Waar gaat het over?
Creativiteit wordt steeds vaker gezien als onmisbare vaardigheid in een steeds sneller veranderende samenleving. Maar wat is creativiteit precies? En hoe kunt u het ontwikkelen bij uw leerlingen? Wat is het verschil tussen proces- en productgericht werken? En wat houden de vermogens ‘onderzoeken’, ‘creëren’ en ‘reflecteren’ precies in?

Wat u nog meer moet weten

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst gaat u in kleine groepjes praktisch aan de slag met creativiteitsontwikkeling. We gebruiken de Doe-het-zelf Toolbox voor diverse inspirerende opdrachten om te ervaren hoe ‘makkelijk’ het is om dit zelf te doen met uw eigen leerlingen. U hoeft geen specifieke technieken te kennen of kunstzinnige vaardigheden te beheersen om toch creativiteit in de les te brengen!

U bedenkt zelf nieuwe opdrachten en ervaart hoe u de toolbox kunt inzetten als middel voor reguliere vakken zoals taal en wereldoriëntatie, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

U kunt meteen de volgende dag al zelf een toolbox maken en gebruiken. Bovendien ontvangt u achteraf een pdf met verschillende lessuggesties.

 

Omvang: 2,5 uur

Groepsgrootte: 10-20 deelnemers

Datum: 11 oktober 2018

Locatie: De Driegang Gorinchem              

Kosten: € 35,– 

Aanmelden mogelijk tot 8 oktober 2018 via Elsemieke Leijh, regioacademie@driegang.nl


Coachingstraject De Cultuur Loper

Doelgroep

Schoolteams Primair Onderwijs

Wat houdt het in?

De Cultuur Loper is ontwikkeld voor scholen om hun cultuuronderwijs een vaste plek in het curriculum te geven die aansluit bij de onderwijsdoelen en de lespraktijk van alledag. Op grond van het theoretisch kader ontwikkelen scholen hun visie en maken keuzes die bij hun school passen. De Cultuur Loper komt tot stand door een nauwe samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunstbalie en Erfgoed Brabant.  Kunstgebouw heeft het gebruiksrecht voor Zuid-Holland.

Het traject van De Cultuur Loper bestaat uit de volgende stappen:

Fase 1:

In een gesprek tussen een projectgroeplid van CmK AV, de directie en de ICC’er wordt er een beeld gevormd van de huidige situatie op het gebied van cultuureducatie op de school.  (met directie en ICC-er, 1 uur)

Fase 2:

 • Assessment: Het assessment is bedoeld om een beeld te krijgen van waar de school op dit moment staat metcultuuronderwijs. Het vormt tevens het startpunt voor het ambitiegesprek: Waar willen we naartoe? (met coach, directie en ICC-er, 2 uur)
 • Ambitiegesprek: In het ambitiegesprek wordt er achterhaald welke ambities de school heeft op het gebied van cultuureducatie: Welke ervaringen, kansen, kennis, vaardigheden willen wij onze leerlingen meegeven? (met coach, directie en ICC’er, 2 uur)

Fase 3:

Vervolgens wordt er een keuze gemaakt uit ten minste één teambijeenkomst met de volgende onderwerpen:

 1. Samen ambities verdiepen (2 uur)
 2. Van ambities naar activiteiten (2 uur)
 3. Samenwerken met de (lokale) culturele omgeving (2 uur)
 4. Haal meer uit je bestaande externe aanbod (2 uur)

Met De Cultuur Loper wordt uw school geholpen om met behulp van het theoretisch kader en  vanuit hun eigen visie een passend en vooral samenhangend activiteitenprogramma in te richten met doorlopende leerlijnen.

U kunt te allen tijden beginnen met dit traject. Als u wilt deelnemen aan De Cultuur Loper, neem dan contact op met de cultuurcoach in uw gemeente of stuur een mail naar cmk@nationaalglasmuseum.nl

 

 

Introductiebijeenkomst  Fondsenwerving

Bent u voor een cultuureducatieproject op zoek naar nieuwe manieren om dit te financieren? Maar kent u de mogelijkheden van deze andere geldbronnen nog niet? Wilt u weten waar u geld kunt krijgen voor cultuureducatie en hoe u dat aanpakt? Wellicht is de cursus Fondsenwerven voor het onderwijs iets voor u.

Ter introductie van deze cursus organiseert CmK-AV op donderdag 17 september tussen 16:30 u. en 17:30 u. een introductiebijeenkomst voor medewerkers of betrokkenen (docenten, ICC, directies, ouders en cultuuraanbieders) in het onderwijs, die zich bezighouden met fondsenwerving voor een school of groep scholen.

De docent, Ben Hekkema, werkt voor het expertisecentrum voor Cultuureducatie van de stad Amsterdam, MOCCA als coördinator van de MoccaAcademie en als docent/ trainer. Hij is Europees gecertificeerd Fondsenwerver (BFD, www.registerfondsenwervers.nl/) en gespecialiseerd in het adviseren van scholen en culturele instellingen.

Meer informatie over deze introductiemiddag volgt eind augustus 2015.


Workshop 21st century skills –

Hoe bereid je leerlingen voor op een razendsnel veranderende wereld?

Doelgroep

Intern Cultuur Coördinatoren, leerkrachten PO, docenten VO

Waar gaat het over?
De maatschappij verandert razendsnel in een kennis- en netwerksamenleving.  Hiervoor hebben leerlingen andere vaardigheden en competenties nodig, ook wel de  21st century skills genoemd.

Hoe kan het onderwijs vorm en inhoud geven aan het ontwikkelen van deze competenties en vaardigheden, die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken? Zeker voor leerlingen, die meer aandacht en zorg nodig hebben bij het leren, is dit essentieel!

Wat u nog meer moet weten

De bijeenkomst start met een inspirerende en interactieve presentatie waarin diverse aspecten van de kennissamenleving en 21st century skills worden besproken.

U gaat aan de slag met een aantal uitdagende betekenisvolle opdrachten waarin de leerling zelfstandige keuzes maakt, binnen de kaders die de leerkracht stelt. We noemen dat leerarrangementen. In diverse werkvormen en interactiemomenten worden deze beoordeeld en besproken.

Aan het eind van de bijeenkomst hebben deelnemers een beeld over wat 21st century skills zijn en wat de betekenis voor het onderwijs is.

Certificaat: geen

Omvang: ca. 3 uur

Groepsgrootte: minimaal 10, maximaal 20

Datum: 28 november 2017, aanvang 19.00 uur

Locatie: De Driegang – Gorinchem

Kosten: € 40,– per deelnemer