Over Cultuureducatie met Kwaliteit

 

 

 

 

Waarom?

Cultuureducatie draagt bij aan de vorming van kinderen in vele opzichten. Het helpt hen zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Zij krijgen zelfvertrouwen, ontwikkelen hun creativiteit en krijgen interesse in hun eigen omgeving. Zij leren hun wortels kennen en leren trots te zijn op hun herkomst. En kunnen daardoor bijdragen aan de ontwikkeling van hun leefomgeving. Daarom hoort cultuureducatie in het hart van het onderwijs. 

‘Cultuureducatie hoort thuis in het hart van het onderwijs: daar wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Momenteel (nb in 2012) heeft het vakgebied een marginale plek in het curriculum van de school. Leraren missen inhoudelijke handvatten en voelen zich niet deskundig genoeg. De culturele sector, waar zij veelal een beroep op doen, is onoverzichtelijk en versnipperd. Het is belangrijk dat scholen zélf de regie gaan voeren over cultuureducatie en hun omgeving hierbij betrekken.’ (Bron: ‘Leren – inspireren – creëren’ Publicaties onderwijsraad 2012)

Cultuur – daarmee onderscheidt de mens zich
De definitie van cultuur is ‘tastbare uitingen van waarden en normen, opvattingen, tradities en leefstijlen’, de samenleving dus in al haar facetten. Die uitingen vind je terug in ons erfgoed, in onze tradities, in onze landbouw en industrie, in de talen, in onze ambachten en in kunst: muziek, dans, drama, beeldende kunst, literatuur en media. Zij zijn ontstaan en ontstaan nog steeds doordat de mens wil ervaren, ontdekken, leren en creëren. Dit doet de mens al vanaf het moment, dat zij het eerste gereedschap bedacht en de eerste grottekeningen maakte. Hiermee onderscheidt de mens zich van de dieren.

Ervaren – ontdekken – leren – creëren
Wat kinderen meekrijgen vanuit hun culturele omgeving vormt hen. Het zijn hun wortels, waarmee ze bekend moeten zijn. Door deze te ervaren leren ze respect te hebben hiervoor, er kritisch over te denken en eigen keuzes te maken. Daarnaast ontdekt het kind zichzelf en zijn eigen talenten en beperkingen. En het ontdekt, dat het zelf ook kan creëren.

Visie1Kinderen voorbereiden op een veranderende wereld
Onze samenleving verandert in hoog tempo door de vele technische ontwikkelingen en de globalisering. In 2020 zijn er bijvoorbeeld andere beroepen en zien de scholen er heel anders uit. Om hiermee om te kunnen gaan, hebben kinderen een uitgebreid palet aan vaardigheden nodig, zogenaamde ‘21st skills’ zoals samenwerken, creativiteit, sociale en culturele cultuureducatie leren kinderen deze vaardigheden. Zoals in het rapport ‘Leren – inspireren – creëren’ (Bron: Publicaties onderwijsraad 2012) het volgende aangegeven: ‘Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van leergebied-overstijgende vaardigheden, zoals analyseren, creëren en reflecteren.


Hoe?

Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
De rijksoverheid heeft naar aanleiding van bovengenoemde publicatie geconstateerd, dat er actief ingezet moet worden op het terugbrengen van cultuureducatie in het hart van het onderwijs. In samenspraak met provincies en gemeenten is door de staatssecretaris een bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit opgesteld. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op basis hiervan in opdracht van de rijksoverheid de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld. In het kader van die regeling kunnen culturele instellingen aanvragen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Nationaal Glasmuseum Leerdam heeft als penvoerder een aanvraag ingediend met het doel om cultuureducatie te verankeren in het basisonderwijs.


Wat?

Cultuureducatie in  de Alblasserwaard Vijfheerenlanden
In oktober 2013 is de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard Vijfheerenlanden, kortweg CmK-AV, gehonoreerd. Deze wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, gemeenten Alblasserwaard Vijfheerenlanden, de schoolbesturen van Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Het Kunstgebouw en het Nationaal Glasmuseum. Dankzij deze regeling kunnen scholen en culturele aanbieders gebruik maken van een kosteloos (maar niet vrijblijvend) trainingstraject, gefinancierd vanuit deze deelregeling. In 2016 is de regeling voor 4 jaar verlengd. De doelstellingen van de deelregeling zijn voor 2020:

  • Zoveel mogelijk kinderen in de AV krijgen lessen Kunstzinnige Oriëntatie.
  • Zoveel mogelijk leerkrachten zijn competent t.a.v. het geven van lessen Kunstzinnige Oriëntatie in een doorlopende leerlijn.
  • De culturele aanbieders hebben een kwalitatief goed aanbod
  • Er is per gemeente én regionaal een kwalitatieve duurzame samenwerking en een netwerk van kennisdeling tussen scholen, culturele aanbieders en cultuurcoaches.  
  • Er is een regionaal netwerk van cultuurcoaches. 
  • Er wordt gewerkt vanuit een regionale visie op cultuureducatie. 
  • Het Nationaal Glasmuseum is ontwikkeld tot centrum van cultuureducatie.

Coaching van scholen en trainingen van teams en leerkrachten
In de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden krijgen zoveel mogelijk scholen de kans om hun visie op het gebied van cultuureducatie helder te krijgen én vast te leggen in hun beleidsplan. Daarbij kunnen zij gratis begeleiding krijgen van de cultuurcoaches. Vervolgens kan het team getraind worden met gratis teamtrainingen. Daarnaast zijn er individuele workshops voor leerkrachten via Regioacademie De Driegang en georganiseerd door de cultuurcoaches in de eigen gemeenten.

Meer informatie over alle trainingsmogelijkheden vindt u hier

Trainingen voor  de culturele aanbieders
Om de culturele aanbieders slagvaardiger te maken in het bereiken van de basisscholen worden regelmatig trainingen  en workshops georganiseerd, gericht op de behoefte van de scholen.

Voor meer informatie over de trainingen, kijk hier

Netwerkvorming
Om de culturele aanbieders, de basisscholen en de cultureel beleidsmakers met elkaar in contact te brengen, organiseert CmK-AV netwerkbijeenkomsten, namelijk:

  • Platform C: een  laagdrempelige en vooral gezellige meeting bij een culturele aanbieder of school, waarin de slogan van CmK-AV ‘ervaren-ontdekken-leren-creëren’ geheel tot uiting komt.
  • Cultuurcafé Vijfheerenlanden: in een ongedwongen sfeer op een kleinere schaal mensen uit het culturele veld ontmoeten rondom thema’s als ‘Kijken naar kunst’, ‘Passie’, ‘Erfgoed’, enzovoort.
  • Digitale nieuwsbrief: verschijnt zes keer per jaar met allemaal actuele informatie over kunst- en cultuurlessen en ontwikkelingen in het culturele veld in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Wie?

Projectgroep

De projectgroep stelt een werkplan op en maakt een planning van haar taken op basis van de fasering in tijd van de activiteiten.

Cintha de Vreede
Programmamanager Cultuureducatie, projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard Vijfheerenlanden
cmk@nationaalglasmuseum.nl // 06-27536859

Mariska van Wijnen-Dekkers
Combinatiefunctionaris Cultuur, Leerdam,
cultuurcoach@nationaalglasmuseum.nl // 06-51698254

Sylvia Terpstra
Combinatiefunctionaris Cultuur, Leerdam,
sterpstra@samendoen.expert // 06-11072683

Esther Batenburg
Combinatiefunctionaris Cultuur, Gorinchem
e.batenburg@gorinchem.nl // 0183-659406

Willeke van Rooijen
Cultuurcoach Molenlanden
willeke@mcforte.nl // 06-24778785

 

 

Begeleidingscommissie

Aukje Bolle
Directeur Kunstgebouw
Aukje.Bolle@kunstgebouw.nl // 015-2154505

Astrid Hertog
Directeur Nationaal Glasmuseum Leerdam
directeur@nationaalglasmuseum.nl // 034-5612714

Egbert van den Dam
Programmamanager Domein Sociaal Gemeente Gorinchem
egbert.vandendam@gorinchem.nl // 06-13886240

Rosita Hak
beleidsambtenaar cultuur Gemeente Gorinchem

Ton Bavinck  bestuurslid LOGOS

Corné Egas  voorzitter Scholen met Karakter

Dick van Zanten  weth. cultuur Gemeente Gorinchem

Christa Hendriksen  weth. cultuur Gemeente Vijfheerenlanden

Johan Quik  weth. cultuur Gemeente Molenlanden

 

90

Partners